پيل / محمد جان فنا

0 24

پيل

محمد جان فنا

ستا په نوم چه هم رحمن او هم رحيم يې

هم اول اخر او هم قديم حکيم يې

له رجيم شيطان نه امن پناه غواړم

زما ډېره  ګناه  کمه ته عظيم يې

Comments
Loading...