پوهاند م.ا. زيار / تروښنه

 

پوهاند م.ا. زيار

اګست

* تروښنه

داڅه راپېښ شول يو وار:

هغه باغ باغ خنداوې،

ها گلورينې او ښايسته موسکاوې،

چې لرې برې  نڅېدلې

 له عمرو راهيسې

د دغه ښار پر سرکوشونډو باندې…

د تورځنگله ،

 تورو اوبو،

توندو سيليو وتروښلې چېرې،

د کوم ناچېرې   نشت اباد

 تر جلوهلو دښتو،

تر  مرگاني ساراوو ؟

اختطاف

Categories: ژبه، فرهنګ، کلتور,شعرونه

Tags: