ټالۍ به وخورمه؛ ويده به شمه!

عزت الله ځواب

0 59

کوکۍ به وخورمه؛ ويده به شمه!
خولګۍ به وخورمه؛ ويده به شمه!
چې شراب نه شته؛ نو چلم به وڅښم
ټالۍ به وخورمه؛ ويده به شمه!
ملا خندا؛ خو دې حرامه کړله!
سلګۍ به وخورمه؛ ويده به شمه!
د شپې يوولس بجې وږی شومه!
هګۍ به وخورمه؛ ويده به شمه!
داسې روژه؛ خو ماشومان هم نيسي
ډوډۍ به وخورمه؛ ويده به شمه!
پوره يوه اونۍ شوګير مې کړی!
ګولۍ به وخورمه؛ ويده به شمه!
ځوابه چا ته به ځان ستړی کړمه!
کوپړۍ به وخورمه؛ ويده به شمه!

Comments
Loading...