ناکجاآباد / هارون انصاری

0 55

ناکجاآباد

(به تبع شعر تاریخی مرحوم داوی)

هارون انصاری

تا به کی اولاد افغان تا به کی؟

تا به کی چشم گریان تا به کی؟

 تا به کی جاهل و نادان؟

 تا به کی مردمان سرگردان؟

 تا به کی این همه دشمنان؟

 تا به کی مردن و گوشه ی زندان؟

 تا به کی گوییم قصه های دیروزی؟

 تابه کی جوانان ز وطن فراری؟

 تابه کی قومیت، مذهب و لسان؟

 تابه کی ادعا، خشم و غران؟

 تا به کی سوزیم و آه سوزان؟

 تابه کی بینیم این وطن را ویران؟

 تابه کی جوانان و عزیزان؟

 تا به کی هان! تا به کی؟

Comments
Loading...