ناکجاآباد / هارون انصاری

ناکجاآباد

(به تبع شعر تاریخی مرحوم داوی)

هارون انصاری

تا به کی اولاد افغان تا به کی؟

تا به کی چشم گریان تا به کی؟

 تا به کی جاهل و نادان؟

 تا به کی مردمان سرگردان؟

 تا به کی این همه دشمنان؟

 تا به کی مردن و گوشه ی زندان؟

 تا به کی گوییم قصه های دیروزی؟

 تابه کی جوانان ز وطن فراری؟

 تابه کی قومیت، مذهب و لسان؟

 تابه کی ادعا، خشم و غران؟

 تا به کی سوزیم و آه سوزان؟

 تابه کی بینیم این وطن را ویران؟

 تابه کی جوانان و عزیزان؟

 تا به کی هان! تا به کی؟

Categories: شعرونه,صفحه دري,کلتور و ادب

خپل نظر ولیکۍ

Your email address will not be published.