منع خشونت علیه زنان؟! / هارون انصاری

0 65

منع خشونت علیه زنان؟!

هارون انصاری

منع خشونت علیه زنان، قصه ی مفت است. داستان دو دختر جوان ۲۳ و ۲۵ ساله در هرات که سعی کردند خود را بسوزانند و خودکشی کنند، فراموش نمی شود. آنان نمردند و با مصدومیت ناشی از سوخته گی هنوز زنده استند و سوگمندانه گدایی می کنند؛ اما شوهران شان، بی تفاوت، فقط دنبال مال و همسران نو اند.

دو هفته قبل در آسترالیا، محفل منع خشونت علیه زنان از طرف مسلمانان، به خصوص افعان ها برگزار شده بود و این در حالی ست که بعضی مهاجرین، به خصوص هزاره ها، دو یا سه زن دارند و آنان را به نام خانم برادر، بیوه ی اقارب یا خواهر خود خواسته اند و برخلاف عقاید مدنی، نگه داشته اند.

***

برادری خواست زن کند

فکر همسر، خانه و فرزند کند

چون نداشت پول عروسی و محفل

قبول کرد خواهر مسکین را آلش- بدل کند

پدری خواست ثروتش را چهار چند کند

فکر آینده، همسر دیگر و چند فرزند کند

ز خوشحالی قبول کرد دعوت خان قریه

که دخترش را به او زن کند

به دختران گفته شد که ندارند چاره جز این

که شوهر و خانه جدید را پسند کنند

نه تنها کار شان باشد شستن و پختن

خانه جاروب و فکر چند فرزند کنند

ز روز اول شنیدند که هر شب

نان تازه پزند و تنور را گرم کنند

گر خشو یا ننو زند حرف زشت

زبان قطع کرده گوش ها را بند کنند

اما آن دو ناچار ز جور و اذیت زیاد

کردند خودکشی، سوختند از یاد

Comments
Loading...