مر موز تبسم ؟/ عبدالوهاب سرتیر

0 433

داو ښکو سلسلى مې بارانونه ننګوي
آهونه لېوني مې تو پانونه ننګوي
قربان
دى له دې سرو شونډ و لږ وخانده جانانه
خندا
دى په سرو شونډ و ، سره ګلونه ننګوي
يو شرنګ دى په آٙواز کې انګازى کوى دلبره
سازونه چى دا اورمه ، سازونه ننګوى
مرموز يو تبسم دى په آ سمان د اننګو کى
يو زه ګورم اشنا چې ما ښامونه ننګوى
يو ته ئې چې کاته دى تاب له ما سرتېره اخلى
همدغه بى تابى مې نن شعرونه ننګوي ؟؟

Comments
Loading...