ماسک، اودس او توبې

نواب معصومي

0 48

افغانان ماسک تړی اودس کوي توبې وباسي
وړاندی تردې چه کرونا یې جنازې وباسي
ساده یې نه ګڼي وبا ده کور پکور خپریږي
سړی له کلی له جومات او له کعبې وباسي
خدای مکړه بیابه قرنطین وی د نفرت خونه کې
دا پلار دزوی او زوی د پلار له رابطې وباسي
ټوله نړۍ په روانې تکلیف اخته دکروناله لاسه
روحې مرض ده له هرچا سل اندېښنې وباسي
پکار خو داوه چه فردفردیې مخنیوی کړی وای
پدې وباکې ورور په ورور لا تومانچې وباسي
دېرش درجې د حرارت یې خدای درمل ټاکلی
ترهغه ځان ساتئ چه لمر تودې غرمې وباسي
حکومته ته هم لاس پکارشه مخنیوی یې کوه
مخکې تر دې چه له ملت څخه جامې وباسي
تجاره ګرانه « معصومی» ته سودا مه ورکوه
تر هغو صبر شه چې « للمه» مې دانې وباسي

Comments
Loading...