لویی انتها دي ناداني

0 26

سید عبیدالله نادر      

چـــی بی ځــــایه لو یی لري جــاهل دی

له دنیا او مافیـــــها ځـــینی غـــــافل دی

لویي خپله انتـــــــــــــها د نــــادانی ده  

د پو هـــــانو عقید ت په دي کـــــامل دی

اشــــــارات ددي عــــــالم پرې اثر نه کـا

چی مرکب دجهلت باندی ســـور تل دی

چی فانی دنیا د مـــــــکر نه غـــافل وی

هغه خپله په دوابو کې شـــــــــــامل دی

فلـــــــــسفیانو په تعـــلیم په سړی نه شي

چاچی اور د جهالت په زړه کې بل دي

کــــــــــرامت نښه په هغو کې لیده شي

چی په خــــــــــپله خپل عجز ته قایل دی

چی اسرار د خــارو خســــه خبر نه وي

معرفت د کردګار، ورته مشـــــــکل دی

چی عبرت په نظر وګوري خپل حال ته

د لویي نه فراغت ورته حاصــــــــل دی

سید عبیدالله نادر

Comments
Loading...