غزل

ولي زاده راحل

0 55

چې مې کله هم د خپل عقــــــل کــــوربه شم

د احساس رڼـــــې هـــــنـــــدارې ته لمبه شم

انتظار کې مې دهیلــــو ډېــــوه مــــــړه شي

د یادونـــــــــــــــو د باران مستـــــه شېبه شم

تخیل مې چې جنــــــون ته په لاس ورکړي

هغه دم د احسان لـــــــــــــــــــوړه مرتبه شم

په خلوص مې ستړي ژوند ته غاړه ورکړم

د سرلارو دغـــــــــورځنګ ځوانه جذبه شم

ای (راحله ) څــو دې وخت ځان ته وربولي

ترهغې به یوه نـــــــــــــــــــــوې تجربه شم

Comments
Loading...