غزل/ مطصفی آرین

0 81

په زړه به اراده د کوم انکار درسره نه وي
سرټيټ کړې له ناکامه او بل لار درسره نه وي

سبق غوندې مې ظبط کړه او تاويزمې کړه په غاړه
ماښام ماښام به ويره د خامار درسره نه وي

باڼه مې کړه دسترگو ما دځان سره ويده کړه
خوبونه به رنگين وينې او ډار درســـره نه وي

ما ويل داسې دې نشي چې په لويه لار به ناست يې
ښائيست به درسره وي خـــــو بازار درســـره نه وي

آرينه خدای شته سخت به شي روزگار د نارينتوب لا
پخپل کور کې اوسيږې او اختيار درسره نه وي

Comments
Loading...