غزل / عبدالباري جهاني

0 50

سپین ږیرتوب لکه وروستۍ ورځي د مني
ژړي پاڼي دي رخصت اخلي له وني

هره ورځ به دي زلمۍ مستي یادیږي
هره شپه دي رنځ پر زړه ګرځوي ستني

هره ورځ دي پر لکړه زګېروی ګرځي
هره شپه دي مرګی نیسي تر لمني

نه د ورځي د یارانو انتظار یې
نه په شپه به دي څوک یاد کي په پوښتني

هغه ورځ به دي زلمۍ شپې دریادیږي
چي مرګی دي کفن جوړ کړي له څرمني

هره شپه به خواست کوي د سلو نورو
چي اجل کړي درښکاره ریښکۍ د زني

جهاني راځه چي ځو نوبت رسیږي
نن سبا دي یادوي د مرګ پلټني.

د ۲۰۱۹ کال د فبروري دوهمه، ویرجینیا

Comments
Loading...