غزل / سپوږمۍ خرم

ما او غنمرنګ ته سوله راولئ
خدايه دغه جنګ ته سوله راولئ
ستړې کړمه نوره وينې وينې ښار
وينې وينې رنګ ته سوله راولئ
چيرته چې زه ځم ګورم لمبې لمبې
نوره زما څــــنګ ته سوله راولئ
دا وارې به بيا ځوانان سرونه خوري
داوارې غورځنګ ته ســـــوله راولئ
زه او جنګ د يو تاريخ همزولي يو
جنګ او زما منګ ته سوله راولئ
واه ســــپوږمۍ دعا وکړه يريږمه
دغه کلى ړنګ ته سوله راولئ
سپوږمۍ خرم

Categories: ژبه، فرهنګ، کلتور,شعرونه