غزل/ سپوږمۍ خرم

0 142

تا ویل ماته داســـــې مه وایه نور
زه چې څــــه نه وايمه ته وایه نور

خوله او زړګې می درله دواړه درکړل
درکړمه ګــــــــرانه درله څه وابه نور

نامه مې مـــــه اخله بد نامه به شم
خیر دې چې وایې نو د زړه وایه نور

دهجران غم خـــو دی له مخه څاڅي
ته دې حــــــالات دژونــدانه وایه نور

دلته ژوند داسې انسانيت داسې دى
ژوند راته ته دپښــــــــــتانه وايه نور

دسپوږمۍ نور کې به نور څه نه وايې
نور چــــــې هر څه وايې خه ښه وايه نور
سپوږمۍ

Comments
Loading...