غزل / ذکیه باران

0 30

خپل مین زړګی په ځنځیرونو تړم نه کیږي
دغه لیونی په ځنځیرونو تړم نه کیږي

څه وکړمه ټوله یې د زړه په سر خوړلې یم
غم دې لکه سپی په ځنځیرونو تړم نه کیږي

زه که دا سړی په زلفو ټینګ کړمه ښوریږي نه
زه که دا سړی په ځنځیرونو تړم نه کیږي

مړاوې شمه ته چې راته برندې برندې وګورې
څه وکړم زمری په ځنځیرونو تړم نه کیږي

زه د ایوب لور یمه ذکیه یمه یعقوبه تره!
ستا ښایسته بچی په ځنځیرونو تړم نه کیږي

ذکیه باران

Comments
Loading...