غزل/ثاقب

0 24
نور دې ارمان نه کوم, زړه به مې صبر کړمه
په تا احسان نه کوم, زړه به مې صبر کړمه
هرڅه بايللي دي ما په جوارۍ دميني
بس نور تاوان نه کوم, زړه به مې صبر کړمه
څو ورځې غم به وي خو زړه به مې نه چوي خيردې
بيخي خفګان نه کوم، زړه به مې صبر کړمه
بلها غمونه لرم په زړه يي پټ تيروم
چاته اعلان نه کوم، زړه به مې صبر کړمه
ټوله شپه خوب نه راځي په شوګيرو روږدې شوم
ظلم په ځان نه کوم، زړه به مې صبر کړمه
د لوږې نه مرمه خو دا غلامي مې وژنې
بيګار د خان نه کوم، زړه به مې صبر کړمه
مورې توبه وباسم ته خفه کيږه مه ښه
کارونه وران نه کوم، زړه به مې صبر کړمه
ثاقبه پريږده چې ځم د بې وفا له کلي
دلته ګزران نه کوم، زړه به مې صبر کړمه
Comments
Loading...