عجیبه غوندې مخلوق دی

سید شاه سعود

0 46

عجیبه غوندې مخلوق دی
چې خوږو کې د چا ګټه
هغه کس درسره خوږ شي
چې ترخو کې د چا ګټه
هغه کس درسره تریخ شي
په کوکارو دې ویده وي
او چې غلی شې راویخ شي
هلته خوب کې څه ترلاسه
دلته ګټه بیدارۍ کې
که خپلوان دي په خپلوۍ کې
که یاران دي په یارۍ کې
عجیبه منافقت دی
د ژړا شاته هم ګټه
د خندا شاته هم ګټه
موسیقي هم مفته نه ده
د نڅا شا ته هم ګټه
شرافت هم په پیسو دی
صداقت هم په پیسو دی
چې خپل حق د چا نه غواړې
عدالت هم په پیسو دی
ورورولي هم په پیسو ده
خورولي هم په پیسو ده
حسن هم په پیسو حسن
عاشقي هم په پیسو ده

Comments
Loading...