ظلمونه/سید عبیدالله نادر

0 25

ستا د ظلمـــــونو ، افســـــــاني ختمي شوي

په دي ملـــــــت تیاره دورې ، ختمي شوي

چي تا د وینو ډک جـــــــامونه ،  څښــــــل

هــغه خمــونه ، او میخاني ، ختمـــي شوي

چي فیصـــــلي ته به دې ، سر نه ایښــــود

هغه وختونه او بهــــانې ، ختمــــــي شوي

ســـــــــاز د قدرت به دي په خیــال غږیده

دا ستا ســازونه او ترانې ، ختمــــي شوي

چي خوشحالۍ ته د غلام به غلامی ، منله

دا بی ننګئ او بیشــرمئ ختمــــــــي شوي

اوس نو نور ګــــرځه په غرو رغو آواره

دا ستا غرور او ستا نخرې ، ختمي شو ي

Comments
Loading...