د وینو سیلابونه

شاه ولي ارین

0 77

     دا بــل شـوي سـره اورونه

     دا ړنګ شوي چې کورونه

                                 دا وران شــوي ګـــودرونه

     دا ټــول څـېـرې ګـریوانونه

                                                                  دې وطن کې د چـا جنګ دی؟

                                                                  چې په وینویې لاس رنګ دی

                                دا د اوښــکـــو بــــارانـونه

                                دا د ویــنــو ســېــلابـــــونه

                                دا وحشت، هر خوا ظلمونه

                                دا پــه ویــنــو سـره لاسونه

                                                                   دې وطـن کې د چا جنګ دی؟

                                                                   چې په وینویې لاس رنګ دی

                               دا نـــور مــه کــوئ خوبونه

                               دا راویـښ کـــړئ ولــسـونه

                               دا ورجـــوړ کـړئ طوفانونه

                               دا ژونــدي کــړئ تـاریخونه

                                                                    دې وطن کې د چا جنګ دی؟

                                                                    چې وطــن پـه ویـنورنګ دی

۲۳/۰۱/۲۰۲۰

آغوس

ډنمارک

Comments
Loading...