د ودانۍ اتل

سرلوڅ مرادزی

0 58

ناکامورا د ودانۍ یو نوم شو

د ننګرهار د سمسورۍ یو نوم شو

د اسکېرلي، ځورېدلي بزګر

د نیکمرغۍ او خوشالۍ یو نوم شو

د ننګرهارو د بې پوښتنې خلکو

د پاملرنې، سورلوړۍ یو نوم شو

د وږو تږو په خالي دسترخوان

غلو دانو او د ډوډۍ یو نوم شو

د شاړو دښتو او مېرو لپاره

ناکامورا د ابیارۍ یو نوم شو

د دښتې زړه چې پرچا نه سوځېده

همغه زړه اوس د نرمۍ یو نوم شو

په جل وهلو او اغزن ډاګو کې

د زراعت او مالدارۍ یو نوم شو

سیند چې له دښتې مرور روان وو

د دښتې، سیند د ملګرۍ یو نوم شو

د کار او زیار یوه بېلګه پاتې شوه

د هڅونې، کامیابۍ یو نوم شو

د افغانانو د تاریخ په پاڼه

د ملتونو د دوستۍ یو نوم شو

د جاپانیانو، افغانانو ترمنځ

د پیوستون او د ورورۍ یو نوم شو

زموږ د هر افغان په زړه او مغز کې

ناکامورا د اتلولۍ یو نوم شو

خو د دښمن په زهرجن ذهن کې

دغه اتل د دښمنۍ یو نوم شو

نوم دی ژوندی اوسه مراد کاکا

افغان وطن کې به وي یاد کاکا

دښمن دې تل اوسه برباد کاکا

افغان جاپان تل زنده باد کاکا

د ۲۰۱۹ کال د ډیسمبر ۵ مه

سرلوڅ مرادزی

Comments
Loading...