د غـــرونـــو ژړا ؟!/ عبدالوهاب سرتیر

0 64

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیګا خوب ګورم چی غرونه راته ژاړی
وچی دښتـــی او سبنــــدونه راته ژاړی ؟
په لمنو کې دغــــرو مــتوجـه شـــــــوم
چې ډېــر وږی ولـــسونــه راته زاړی
**
دسیندو اوبه روانی پر خپل سر ځــــي
بی له دې چې بند پرې وتړو بهر ځي
خپل ډاګونه بی اوبو راته پـــراته دی
خو اوبه رانه روانی دي هـــد ر ځي
**
له یو غره نه مې تپوس وکړ چی کوم و؟
له ژړا ېئ په ښکاره ځواب معلـــــوم و
ماوې : ولی په ژړا ئې اوچت غــــــره ؟
ښکاریده چی تر ستم لاندی محکــــوم و
**
وې تر برید لاند ی راغلی دمافیا یو
پر بـــمونو بانـــــــــدی الوزو تبا یو
راکې پټې خـــــــزانی دي بی حسابه
خو دغلو دلاسه هـــــره ورځ تالا یو؟
دا کانونه ددې خلکو امانت دی
چي تر ننه مو ساتلی په حُمت دی
په لمنو کې مې ځالی دزمریانو
چی سر لوړی زموږ غرو په حفاظت دی
**
خو نن ښکاری دا زمریان لکه چی مړه دی
ددی خاوری اتلان لکه چی مړه دی
بی وسي ده چی لوټيږی مې کانونه
راته ښکاری افغا نان لکه چی مړه دی
**
که ژوندی وای یائې سترګی غړولای
بیائي کله شو پر ما تېری زغملا ی
دا هر غر ددی هېواد دسر شمله ده
چی فلک نشي داسر را تيټولای
**
هیله مند یم چی ځان وښيئ په نره
له فلکه سره ووهی ډغره
چي دچارو واګی ونیسی په لاس کی
کسات واخلی له ظالم او زوروره
**
چی واکمن پر شتمنیوو ټول ملت شي
خدمتګار ئې یو آستازی حکومت شي
چی هر کان په طریقه سره راووځي
په نصیب دافغانانو سعادت شي ؟
**
بیا به خاندی هم ډاګونه او هم غرونه
افغانان به را وباسی خپل کانونه
جوړوي به پری وران کور دافغانانو
چی له ژونده هر افغان واخلی خوندونه ؟؟

Comments
Loading...