د سولي فریشته

0 13

کال ۱۳۷۸پیښاور

عجیبه خبره خو داده ، چې د هغي وخت او کال څخه څومره موده تر ننه تیره شوه ، خو مونږ اوس هم د سولي نارې وهو،او تر ننه پوري سوله رانغله

د سو لي فرشته  

دآرزو ښـــــــــــــــــکلی بهاره، ته به بیا کله راځې

د حـــــــــــــزین زړګي قراره ، ته به بیا کله راځې

ړندي شوی هغه سترګی چی به یي ستا لاره څارله

ستــــــــــــــــا له ډیره انتظاره ، ته به بیا کله راځې

د آرزو ګلان شول مړاوی ،بولهوســو د خپو لاندی

ای د باغ و بڼ مالیــــــــــــاره ،ته به بیا کله راځې

د قرار رسئ شلولي، د اوهامـــــــــــــو تورتمونو

د امید روښـــــــــــــان سهاره، ته به بیا کله راځې

له بیبــــــــاکه بیدردانو ، د دردمن زړونو نه وینې

په رخســــــــار و کړله لاره ، ته به بیا کله راځې

ټول ښارونه سیـــځل شوی ،په اورونو د نفاق کې

ای د ســـــــــــو لي طرفداره ، ته به بیا کله راځې

د هوی هوس جګړې کی ،اختیــــارله مو نږه تللی

ای زمونږ واک و اختیــــاره ، ته به بیا کله راځې

ډیر کلونه د چـــــــــــــمن نه ، د ماتم نغمې راځي

ای بلبل د شـــــــــــــاخساره ، ته به بیا کله راځې

مروره به تر څو یي ، ای د ســــــــــو لي فرشتې

ستــــا په عشق کي یو بیماره، ته به بیا کله راځې

سید عبیدالله نادر

Comments
Loading...