دوستانه / هارون انصاری

0 343

 دوستانه

(تقدیم به مصطفی عمرزی)

هارون انصاری

نه مداحم نکنم مدح سرایی

نه اغراق گویم نکنم گزافه نوایی

مگر خواهم نویسم ز بهر آن دوست

که هم رهنماست هم استاد گرامی

آن فرهیخته ی دانای چشمان گشا

آن که همیش در حقم کرد بنده نوازی

آن دوست عزیز با آن قلم رسا

آن که هست دوستم از دوران کودکی

جوان بیدار با افکار عالی

پیشگام هست کند یکه تازی

آن که در صفت اش نوشتند شخص دانا

با کل وجود، افتخار و سربلندی

جا دارد من نیز بنویسم از برایش

لیکن نکند کار قلم، نتوان یافت برگ نوشتاری

Comments
Loading...