دغم ژړا

0 15

سید عبیدالله نادر

کال ۱۳۷۸پيښاور        

نشته دردمند ، چي کړي دردونه حســـاب

چي مو کړي خلاص ، لدي کړاو و عذاب

د مــــور او پلار په شـــان مـــو ونازوي

لارې ته ســــــم کړي مونږ دخیر و ثواب

په نیم انداز د خــــــپل کــــــــتو ولــــولي

ددي غمـــــجن مــــــلت، د زړونو کتـاب

ځان سره ، دم د مسیحـــــــــــــــا و لري

راولي بیـــــا مړاو کې دور و شـــــــباب

چــــــــــــي دي خواره واره ملــت د پاره

خم د وحدت نه ، لاس کې ورکړي شراب

لیري صــورت نه د دښمن کړي ، حجاب

د ریا کـــارو څــــــخه پورته نقـــــــــــــاب

زړه په کوګـــــــــل ، له ډیره ، غمه ژاړي

جوړ په صحرا کي ، د زړګي شو ، دریاب

پــــــه انتظـــــــار د یو دردمــن د راتــــلو

شول یتیمـــــــــانو کونډو ، زړونه کــــباب

Comments
Loading...