خو…… یوه ورځ زه هم بوډا شوم

0 69


هندی شاعر: ګلزار نظم
ژباړه: کمالپوري

———————–
عمر څومره په ښه انداز پر څېرې راکېوزي
او څومره ښه نښانه ګرځي
ورو ورو دې ټنډه پرانېزي
د سترګو په ګوښو کې دې لارې ځغلوي
او بیا ورو ورو یې نور هم غځوي
اوښکې بیا خپل لار په کې رانیسي
او په اننګو دې راتېریږي
دا ټول د عمر نښانې دي
هغه ورو ورو ستا د عمر لنډیز جوړوي
چې له ښه نه ښه ترین ته ورځي
خو د عمر دا سفر یو اړخیز نه دی
څنګه چې مخکې ځې، د تېرو یادو تصویرونه دې ترمخه کېږي
کله دې زړه غواړي چې لاړ شه، له تېرو یادونو سره یوځای شه
اویا دې د دې تېر یاد سره یوځای پلی شه او پر پل یې پل کېږده، کله چې تر شا ګورم نو په بازار کې مې نرې کوڅه تر سترګو شي.
له ښوونځي یو تښتېدلی هلک ګورم چې خپل ښوونکی یې ښه نه ایسېږي
هغه به کله چې د کتاب عکسونه لېدل، څېره به یې خندانه وه
د چنار ونې په ښاښو کې نښتې پرې شوې باډیوه او دده ځوړنده څېره چې کله به یې په لاس راغله او کله نه.
خو…… یوه ورځ زه هم بوډا شوم
ښه فکر نه دی؟ 
ژباړه: کمالپوري

Comments
Loading...