خوښه دې ده؟

عزت الله ځواب

0 56

چې فاصله درسره ختمه کړمه؛ خوښه دې ده؟
ګله کيسه درسره ختمه کړمه؛ خوښه دې ده؟
داسې دې هره مياشت په بله باندې وسپارمه؟
که معامله درسره ختمه کړمه؛ خوښه دې ده!
ته دې چلم دېرې ته بيا راوړه، نيکه دې مړ شو
زه به توبه درسره ختمه کړمه؛ خوښه دې ده؟
سيپاره نيمه کې پرېږدمه، کتابونه وايم!
دا مدرسه درسره ختمه کړمه؛ خوښه دې ده؟
چې د پامير په شانې دنګ، دنګ ياران نه رادرومي
سپين غره شپه درسره ختمه کړمه؛ خوښه دې ده؟
ځوابه زه کله نا کله غزل وايم درته!
مشاعره درسره ختمه کړمه؛ خوښه دې ده؟

Comments
Loading...