خاتم المرسلین / هارون انصاری

خاتم المرسلین

(شعری در وصف پیامبر بزرگ اسلام (ص)

شاعر: هارون انصاری

نویسم حرفی ز او که بهترین است

بنده ی خدا، بی شک که سیدالمرسلین است

آن که نامش است راستکار و درستکار

الحق که در امانت داری امین ترین است

با آن که ظهورش بود بعد از همه

خلقتش بود اول نورش اولین است

زاده شد یتیم- دور از مهر پدر

در مهربانی مهربان ترین است

آن پیامبری که شد منجی بشر

در نجابت بود تنها که پاکیزه ترین است

قبل از او خدایش فرستاد هزاران پیامبر

در نزد خدا عزیزترین است

هر چه خواهم بنویسم در وصف او

خودم ناتوان، قلمم ناتوان ترین است

هزاران رحمت حق باشد بر روانش

خوانمش بهترین که خاتم المرسلین است

Categories: شعرونه,صفحه دري,کلتور و ادب