تير وختونه! کعبه/ عبدالهادي هادي

0 29

خدای راته تراشلی ستا وجود زما په خوښه دی
ستا په نرمو شونډو هر سرود زما په خوښه دی
څنګه به راپاڅم د اخلاص سجدو نه ووځم؟
زه هغه عابد یم چې معبود زما په خوښه دی
شنه شې له حیا نه خاموشي په دنیا جوړه کړې
شور د انقلاب کې دا رکود زما په خوښه دی
وخت وو د غرور پر نیلي ناسته تیریدې رانه!!!
اوس دې چې دعا او هم درود زما په خوښه دی
څومره خوش نصیب یم چې یې زړه زما په واک کې دی
دا هغه کعبه ده چې ورود زما په خوښه دی
مسکه شوه هادي بیګا یې غوږ کې راته وویل
نور دې زندګي او هست و بود زما په خوښه دی

Comments
Loading...