بیدادۍ/ سیدعبیدالله نادر

0 151

کال ۱۳۹۷ وروسته له پر له پسی انتحاري حملو څخه په افغانستان کې

چا ته یو ســو، له چـــــــا شکوه ، د بیدادۍ سره مخ یو

چی مـو هستي شــوله برباد ،د بربادۍ ســــــره مخ یو

تورو دیوانو د نفرت ،ایښــــــی په زړونو مــو وحشت

ربه! دا څه دی زمونږ حــالت؟د بی دردۍ سره مخ یو

یو خواته لاس بل خواته خپه ،بله خوا پروت دی د چا سر

بل خوا پرتي د زړه قطرې،څــه بیرحـــمۍ سره مخ یو

د دي حــــالاتو اندیښــنو، کړلو بد رنـــګه مــوژوندون

د وهم شـــپي دي تیره وو،د لاچـــارۍ سره مـــــــخ یو

د فرشـــتو په جــامو کې ، دیوان راګرځي په خــوا کې

د دي بی حــاصـلو نـادانو، نافهـــمۍ ســـــــره مـــخ یو

نه راخیژي لــــه یو دانا ،نه یو آواز لــــه یو آشـــــــــنا

نه چا له حــاله کړو آګـــاه ،ځـــکه خوارۍ سره مخ یو

په ډیرســوچــونو د تدبیر،بدل مــو نه کړلــــــــــوتقدیر

ګیر یو دامـــو کې د تذویر، د پریشــــانۍ ســره مخ یو

بهـــارونه واړه غمــجن ، د یـــــــــو دبل پســـي راځي

د بهــــبود زیرۍ نه راوړي ، نا امیدۍ ســره مــــخ یو

ربه! تیارۍ مــو د باطن ، په مـــــعرفت کړه راروښان

چي جـهالت او نا پوهي نه ، بد بینـــۍ سره مـــــــخ یو

Comments
Loading...