افغان ملي ځواکونه/ عزت الله ځواب

0 44

ښايسته، ښايسته ځوانان دي، افغان ملي ځواکونه!
زمونږ قهرمانان دي، افغان ملي ځواکونه!
په بيړه چې کوي سيلاب ځپلو سره مرسته!
رښتيني انسانان دي، افغان ملي ځواکونه!
يو هم د پنجابي غوندې روژه خوړلې نه ده!
اصلي مسلمانان دي، افغان ملي ځواکونه!
د کلي جينکۍ به بيا په چغو- چغو ژاړي!
بمبار کې شهيدان دي، افغان ملي ځواکونه!
د ښار ښکلي دې راشي پرې دې وشيندي ګلونه
د دې افغانستان دي، افغان ملي ځواکونه!
دښمن به د ښوونځي تر سوځولو مخکې سوځي!
ملګرو راروان دي، افغان ملي ځواکونه!
ځوابه هلکان چې په کې دنګ دي، غنمرنګ دي!
ځوابه په تا ګران دي، افغان ملي ځواکونه!

Comments
Loading...