د ماشومانو روزنه

0 83

ماشومان د لاسه څخه ونیسۍ او قدم په قدم یي ،د معرفت د دنیا په لور روان کړئ .د دوی د ذهنونو څخه د  انسان وژنی ریکارد پا ک کړئ .د دوی په ور کوټيزړونو کې د همدا اوس څخه د معرفت شمعی روښانهکړئ . دوی په علم او پوهنه کې ، هغه مدارجو یا پوړیوته ورسوئ . چی د نن ورځي د بشری ټو لني تمه ده . او د عصر او زمان په علومو باندی یی سمبال کړئ .د دوی د زړونو او ذهنونو په پاکه نړۍ کې د مهر او محبت ، او وفا ګلونه و کرئ .دوی د جنګ د فاجعو او د کینو له بد بختیو څخه وژغورۍ ،د دوی بشری عواطف او احساسات داسی وروزئ ،چی په ټولنه کې د ټولودردمنو ،غمجنو،او کړیدلو انسانانود پاره په کار شي .او سبا ورځي د بشر ریښتیني غمخوارانو سره د جهل او نادانۍ د له مینځه وړلو له پاره په یوه سنګر کې ،اوږهپه اوږه وجنګیږي ، او زمونږ قام ته دا ویاړ په برخه شي .چي په دي نا مساعده حلاتو کې ،مونږ خپل بچیانداسی وروزل،ځکه زمونږ د بچیانو په واړه ذهنونو کې،لا تر اوسه ،د توپونو، ټانکونو، د جهازونو، او مخربه سلاګانو درزارۍ پاتی دی .د دوی شوق او ذوق د ټوپکاو جنګ لورته زیات دی .او د روسانو او د کرملین د با دارانو تحفه ده ،چي په دي شلمه پیړئ کې یيزمونږدي سوله دوسته ملت ته وروبخښله .او دا په آخور کې لوی شوی زمامداران،او د مدنیت نه لیريوحشیانو ،او ځناورو داسی یوه تحفه راوړه،چی د پیړۍ د شان سره سمون نه خوری ،روسانو په خپلو دي ناقصو نظریاتو ، او بی تدبیره کارونو،ډیرتاوانونه،خپل ځانونه ته واړول،او خپل ملت یی هم دړی وړیکړوی ټوله نړۍ یی ننداره وکړه .مونږ ته په کار ده ،چی د ماینونو د ایستلو تر څنګه هغه ماینونه چیزمونږ د ماشومانو، په ذهنونوکې ښخ دي هغه هم و کاږو،ځکه هغه ماینونه کې د انسانانو پښي او لاسونه قطع کوی ،یا افغانان له مینځه وړي ،دا د ذهنونو ماینونهټول عالم بشریت ته مضر دي ،

سید عبیدالله

Comments
Loading...