دعوت، دعوت میدیا او محمد طارق بزګر/ عاشق فنا

دعوت، دعوت میدیا او محمد طارق بزګر د اوسني نړيوال سياسي – کلتوري تاريخ زرينې پاڼې دي. په دې زرينو پاڼو به کتابونه وليکل شي او د بشري افتخاراتو په خزانه کی به خپل ځلانده او روښانه ځاي ولري. طارق بزګر. دعوت او دعوت ميډيا د افغانستان او افغانانو په ټولنيز ژوند کی د نوښت. بدلون او مثبت پرمختګ علمي او منطقي زيری دی.  بزګر، دعوت او دعوت ميډيا هغه انساني رو ښانه څراغونه دي چې د ټولنې تاريکو برخو ته د علم، سعادت، پرمختګ، آزادۍ او خپلواکۍ رڼا خوروي.  د دعوت هره شيبه، هر ساعت، هره ورځ او هر کال دې ټول بشريت ته مبارک شي. احترام به صلح و بشريت عاشق لونګين فنا مبتکر و صاحب امتياز نړيوال زرغون نښان مدال جهاني انسانيت – صلح – علم.

Categories: دعوت خپرونه