بې ستورو هوټل

0 132

دا هوټل يوازې يو د خوب تخت لري او د الپ د غرونو په منځ کې دی.
دوه کاله مخکې جوړ شوی او دا مهال ورته څلور زره او پنځه سوه تنه په تمه دي چې نوبت ورته ورسېږي.
سره له دې چې د هوټل نوم، بې ستورو هوټل دی، خو تمامه شپه ورباندې د ستورو باران وي.

Comments
Loading...