د روڼ نظر خاوندان

سید عبیدالله نادر

0 51

هغوي چې د معرفت په روښانه او روڼ نظر، او د زړه په سترګو   د دنیا اشارات ویني ، او د عبرت ټکي ځیني اخلی ،یعنی کشفیات ورته کیږي ، نو ځان د دنیا په کیفیت او ماهیت ښه پوهوي، دوي په خپلو ګرویږنو سره د دي ټکي په معنی پوی شوي دي، چې د دنیا هیڅ کار او ګذر د زمانی د تیز بین نظر د پاره به غیر د اشاراتو نه بل څه نه دي ، زمانه په ځپل رفتار کې ، ډیر څه د عبرت د خاوندانو د پاره لري ، چې نکته رسه دماغ یې نیولی شي ، او غافل انسانان ترې په تغافل تیریږي ، نو د انسانیت د پوړیو ته د رسیدود پاره د دي مرتبو او پوړیو څخه تیریدل ، او دا مراحل پی کول هغه څه دی ،چې په حقیقت کې، د یو انسان څخه کامل انسان جوړوي، هغوي چې د روح او ځان مشام ته یې د معرفت بوی رسیدلی وي ،او د زړه سترګي یې د معرفت په نور روښانه وي، او د اسرارو پلتنو ته په خلاصو سترګو ، او د دنیا اشارات په خلاصو او پرانستلو سترګو ګوري ،هغوي چې د معنویاتو په وزرونو ځانونه یې حقیقت ته رسولي ،هغوي چې د زړه او حال خاوندان یې ، د کلام څخه روح اخلی، هغوي چې د علم په حصول سره د زړونو په تیارو کې مشعلونه روښانه کوي، هغوي چې په وینا کې یې ډیر لوی د انسانیت او محبت درس پروت دی، د دي اشاراتو څخه یې ډیر څه زده کړي وي ،او اخیستي وي

Leave A Reply

Your email address will not be published.