که آباد دغه وطن غواړئ/سید عبیدالله نادر

0 36

لاســونه ورکړئ ، د کــار شئ

و خــوارانو لره ، یارشــــــئ

تر څــو به مو وي ، جنـــګونه

بیا دسـولي ، طــــــرفدار شــئ

په کـــــږو لارو، به څــــه ځئ

نو راځئ ، په سمـــــه لار شئ

د نفــــــــاق بزرونه ، پریږدئ

د وحدت د باغ ، مالـــــــیارشئ

دسیسي ، له هرې خــــــــوا دي

شــنډولـــــو ته  ، بـــــیدار شئ

چې دښــمن مو، دوطـــــن وي

د هغــــــو د پښـــــو، خار شئ

جهــــــــالت ځیني ، بـــهر شئ

بیا هـــــدف ته مو هوښیارشئ

د پردو غـــــــلامی ، پریږدئ

د خپل وطن ، غمــــخوار شئ

که آباد دا وطـــــــن ، غواړئ

نو راڅـــئ کار ته ، تیار شئ

Comments
Loading...