او که هغه یو ورځ ناڅاپه، راشي ؟

سید عبید الله نادر

0 61

د غربي ادبیاتو څخه ادبی  پارچه  د فارسي ژباړي څخه ژباړه :ژباړن سید عبید الله نادر

او که هغه یو ورځ بی خبره او ناڅاپه، راشي هغه ته څه ووایم؟

ورته ووایه چې زه د مرګ تر دَمه د ده په انتظار وم ، که یې زه و نه پیژندلم او بیا یې هم زما نه د تازه څیزونو پښتنې وکړې ؟  هغي سره خبري وکړه او د خور په شان د زړه درد ورسره وکړه ،شاید په زړه کې ډیر غمجن وي ، او د یو همدرد په لټه کې وي ،او که پشتنه وکړي چې ته چیرته یې ،هغه ته څه ځواب ورکړم . ځما دغه طلايي ګوتمۍ هغه ته ورکړه او هیڅ ځواب مه وایه ، که سوال وکړي چې ولي تالار خالي او چپ دی ؟ دا خاموشه څراغ او خلاصه دروازه ورته وښایه ، ورته ووایه چې ما په شونډو کې مسکا درلودله ،ویریږم که داسي و نه وايي نو اوشکي په سترګو کې واړوي.

Comments
Loading...