چقدر رهبری جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به وعده هایش است؟

نیلوفر مستعد

0 43

هیئت جمهوری اسلامی افغانستان جلسه مشورتی را با قربانیان غیرنظامی جنگ برگزار کرد و به خانواده های قربانیان اطمینان داد که حقوق آنها نقض نخواهد شد. محمد معصوم استانکزی ، رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان ، گفت که قربانیان جنگ ، از نظر عاطفی ، اخلاقی و از نظر مسئولیت ما ، نکته اصلی در گفتگوهای صلح افغانستان خواهند بود.

تجربه بین المللی نشان داده است که صلح یک جانبه بیشترین آسیب را به قربانیان جنگ وارد می کند. دیدگاه تیم مذاکره کننده این است که برای صلح عادلانه که به نفع همه باشد ، باید به همه قربانیان جنگ عمیقاً رسیدگی شود. استانکزی گفت: “دیدگاه های قربانیان جنگ به ما کمک می کند تا بتوانیم نقشی اساسی در مذاکره با طرف مقابل از جمله نظرات آنها در روند برنامه ریزی برای دستیابی به حقوق خود داشته باشیم.” وی اطمینان داد که پایان دادن به جنگ و پایان دادن به خونریزی هدف اساسی ما است ؛ اما این صلح اساسی نیست. صلح باید مبتنی بر عدالت باشد و همه طرف ها باید احساس پیروزی کنند. تیم مذاکره کننده درک خوبی از تجربه صلح جهان ، جنگ ۴۰ ساله و تلاش های صلح قبلی دارد. روند صلح بدون شک باید فداکاری محور باشد. معصوم استانکزی گفت که تیم مذاکره کننده در مورد دیدگاه های قربانیان جنگ صحبت خواهند کرد.

وی گفت: “ما باید با هم كار كنیم تا نتیجه ای حاصل كنیم كه در آن خشونت مكرر نباشد.” ما به صورت آکادمیک و منسجم کار خواهیم کرد. مولوی عطاالله لودین ، عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان ، گفت که جنگ ناعادلانه باید پایان یابد. ما از قربانیان جنگ در هر دستور کار مربوط به مذاکرات صلح دفاع می کنیم و به حقوق آنها احترام می گذاریم. ما راه را برای یک صلح عادلانه هموار خواهیم کرد. سید سادات منصور نادری ، وزیر دولت برای صلح و عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان ، بار دیگر تأکید کرد که عدالت قربانی مدار در قلب بحث های ما قرار دارد. دفاع از قربانیان جنگ و جلوگیری از تلفات بیشتر مسئولیت شرعی و اخلاقی ما است. برندگان اصلی روند صلح باید خانواده های قربانیان جنگ باشند. قربانیان جنگ باید از حقوق بشری خود بهره مند شوند.

صلح یک آتش بس موقت نیست ، بلکه محافظت از دستاوردهای ۱۹ ساله است. نادری گفت که او برای ایجاد کمیته مشترکی که شامل قربانیان جنگ ، حمایت کننده آنها ، شورای عالی آشتی ملی و نمایندگان وزارت امور خارجه صلح باشد ، تلاش خواهد کرد. طبق تجربیات سایر کشورها ، حضور قربانیان جنگ در هر دو طرف روند مذاکرات را سریع می کند. فوزیه کوفی ، عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان ، گفت که قربانیان جنگ فقط افرادی نبودند که در ساحه دولت بودند. غیرنظامیان ما از هر دو طرف قربانی جنگ شده اند و طرفین گفتگوهای صلح مسئولیت در قبال قربانیان جنگ دارند. مردم افغانستان در جنگ به طریقه های مختلف آسیب دیده اند. نظرات شما ستون اصلی تیم مذاکره کننده است. ما باید جنگ را خاتمه دهیم و زندگی بهتری برای مردم فراهم کنیم که شامل همه ارزش ها باشد. عدالت مبتنی بر فداکاری اولویت و بحث ماست.

Leave A Reply

Your email address will not be published.