کرونولوژی گلمرجانیزم

0 103
** گلمرجان: اعضای کمسیون قبلی انتخابات را خوش ندارم طرفدار تو هستند غنی: درست است کمسیون جدید میسازیم و اگر اینها درست کار نکرده اند به څارنوالی معرفی شوند
** گلمرجان: مه قبول ندارم، شاید اعضای جدید کمسیون طرفدار تو باشند غنی: خوب پس تمام اعضای کمسیون ها با رای مستقیم کاندید ها انتخاب شوند که بهانه ات ختم شود
** گلمرجان: مه انتخابات بدون بایومتریک را قبول ندارم غنی: درست است در انتخابات از بایومتریک استفاده میکنیم
** گلمرجان: مه انتخابات بدون ناظرین را قبول ندارم غنی: قبول دارم، حتی از ناظرین ملل متحد، اتحادیه اروپا و دوستان بین المللی دعوت میکنیم تا از انتخابات نظارت کنند
** گلمرجان: مه بالای فورمه های نتایج محل ها باور ندارم غنی: به سیستم زنده درج نتایج وصل تان میکنند تا همه پروسه را خود تان تعقیب کنید
** گلمرجان: کمسیون فیصله هم کرده باشه اما مه رای بدون بایومتریک را قبول ندارم ورنه مه برنده هستم غنی: خوبست، تنها رای پاک و بایومتریک شده را حساب میکنیم
** گلمرجان: رای بایومتریکی تو چرا ایقه زیاد است؟ مه قبول ندارم باید دقیق تر حساب کنند غنی: درست است کمسیون ها بیشتر دقت کنند و تنها رای بایومتریکی را حساب کنند
** گلمرجان: حالی خو باز رای تو زیاد شد، مه قبول ندارم قواره ریس دارالانشا خوشم نمیایه، چرا مردم به تو زیاد رای داده اند و رای تقلبی مه ایقه زیاد بود؟ غنی: من مقصر نیستم، مردم تصمیم گرفته اند
** گلمرجان: مه قبول ندارم، محقق برم گفت که بهانه گیری کو و پشت پولیس ملی ره بگیر که چرا قفل اطاق را باز کرده اند غنی: تمام ناظران ملی و بین المللی شاهد هستند که چنین کاری نشده و کمسیون رد کرد
** گلمرجان: درخت های سر کوه را کی شانده؟ غنی: این گپ را به انتخابات چی؟
** گلمرجان: از گپ گپ میخیزه، تو که نمیفهمی درخت ها را کی شانده مه هم نتیجه انتخابات را قبول ندارم یا باز برم ریاست اجراییه را بتی یا نه منم نه منم نه منم
Comments
Loading...