کاهش خشونت ؟

عبدالرووف لیوال

0 92

بابرداشت از محتوای رسانه های ملی وبین المللی معتبر، درمذاکرات میان امریکا وطالبان پیشرفت قابل ملاحظه ی بوجود آمده ، محصول عظیم و نهایت مفیداین مذاکرات همان ( کاهش خشونت) است که موافقتنامه ی درحال امضا آنرابه مردم مابشارت میدهدودرهفته ی آینده اعلام خواهد شد – ابعاد کاهش خشونت میان متخاصمین ، ذیلاٌ توضیح میگردد.

کاهش خشونت به ترمومیتری میماند که درزمان امیرعبدالرحمن خان یک دیپلومات انگلیسی به امیر آورده بود ، امیر از دیپلومات سوال نمود که این آله  برای سنجش چه بکار میاید وطرز فعالیتش چطور است ؟

دیپلومات انگلیسی در جواب گفت : جناب دربین این آله میله ی حاوی سیماب است که این میله درهوای گرم دراز ودرهوای سرد کوتاه میشودوبرای اندازه گیری سرما وگرما بکار میآید.

امیرخندید و گفت (ما مردهای افغان هرکدام ازین آله باخود دربدن چسپیده داریم (مادرذاتی) بهرصورت موارد استعما ل خواهد داشت –تشکر)

ولی ستون ترمومیترباستون (کاهش خشونت ) متمایزتراست ، طوریکه : ستون سیماب درترمومیتر کوتاه ولی ستون کاهش خشونت بسیار طویل میباشد –زیرا سیماب کاهش خشونت درگرما زیاد طولانی و درسرما نهایت کوچک و حتی به صفر میرسد.

طوریکه ترمومیتر های عصری ، فشارهوا را هم سنجش مینماید – آله کاهش خشونت هم تابع فشارهای جنگی وتعاملات استخباراتی هردوجوانب (آی،اس،آی وسیا) راسنجش مینماید .

کاهش خشونت تابع حوادث چون به گروگان گرفته شده گان ، اُسراوزندانیان دوطرف هم هست که طویل شدن وکوتاه شدن آن به چندموارد دیگرهم مرتبط است، چنین:

الف : اهمیت شخصیت اُسرا و زندانیان که درحال تبادله و رها یی هستند مثلاٌ به سطح فامیل حقانی است ویا به سطح انجینرقراردادی به سطح استادان پوهنتون امریکایی ویا به سطح فامیل مسیدخیل وبه تعداد شان هم ارتباط دارد.

ب : ارتباط به تویترهای ترمپ طویل ، سخت ، کوتاه و نرم هم میشود ، اگرتیویت ترمپ نرم باشد ،ستون سیماب کاهش خشونت هم پایین میآید .

ج :نرخ دالر-درنرخ دالر تناسب معادله ی متناسب همدیگر هست طوریکه اگر نرخ دالر بالا برود-ستون کاهش خشونت هم بالا میآید واگر نرخ دالر پایین بیاید ،ستون کاهش خشونت نیز پایین میرود.

د:برعکس آن درمورد امتیازات به همدیگر! معادله تناسب معکوس را بخود میگیرد –درامتیازات زیاد ستون کاهش خشونت  کوچک، در امتیازات پّایین ریختاندن مقدار سیماب بالای کله ها ی مردم ملکی  (کاهش خشونت) بالامیرود .

هموطنان عزیز و جنگزده ی ما که علاقه به اشترا ک درین معامله را دارند میتوانند آله ی کاهش خشونت رابه قیمت ارزان از دکانهای ولسوالی ده بالا(هسکه مینه ) رودات و پچیرو آگام خریده ومطابق بالا و پایین رفتن سیماب آن امور زندگی خود راعیار نمایند.

Comments
Loading...