چرا طالبان مانع اجرای واکسین پولیو میشوند!!!؟

نیلوفر مستعد

0 67

افغانستان از جمله کشور های است که مرض پولیو یا فلج از آن محو نشده است و از این ناحیه آسیب پذیر میباشد. جنگجویان طالبان از اجرای کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در مناطق تحت کنترول خود ممانعت میکنندو ازاجرای این کمپاین هراس دارند حتی در موارد هم بار ها باعث قتل کارمندان واکسین شده اند . مقام های صحی به این باور اند که مخالفت و ترس جنگجویان این گروه با اجرای کمپاین واکسین پولیو سبب شده است که افغانستان نتواند به اهداف خود به محوی کامل این بیماری برسد . در حال حاضر یک میلیون کودک از واکسین پولیو در برخی از مناطق محروم در جریان هر کمپاین محروم میشوند. کمپاین واکسین پولیو همه ساله چندین بار صورت میگیرد و این واکسین توسط کارمندان آن خانه به خانه اجراء میشود.اما سوال اساسی این است که چرا طالبان مانع انجام این پروسه میشوند؟ در پاسخ به این سوال میتوان چند دلیل را ارایه کرد .

۱- طالبان فکر میکنند که واکسین پولیو برنامه ای از سوی یهودیان و کافران است که به منظور ضعیف نمودن و کاهش نسل آنها میشود به همین دلیل در اکثر مناطق که طالبان بر آنجا تسلط دارند از طریق ملا امامان این دیدگاه را بیشتر ترویج میدهند و مردم را از لحاظ ذهنی آماده عدم پذیرش واکسین می نمایند روی همین دلیل در مناطق طالبان که گاهی هم از طریق بزرگان محل اجازه واکسین داده میشود مردم خود شان ممانعت میکنندو از انداختن قطره به دهن اطفال خود خودداری میکنند.

از طرف دیگر دلیل اصلی ترس جنگجویان طالبان از اجرای کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در مناطق تحت کنترول شان ، هدف قرار گرفتن این جنگجویان است.  اعضای گروه طالبان هراس از این دارند که در جریان این کمپاین در منازل شان جی بی اس یا رد یاب نسب شود و آنها مورد حملات هوایی شبانه نیرو های داخلی و خارجی قرار بگیرند .

اما این طرز دید کاملاً منفی و نادرست است  در مورد اول به گفته وزیر صحت عامه واکسین پولیوهیپ گونه ربطی بهکاهش نسل نداردو با علمای دینی در سرتاسر دنیا صحبت شده و از نظر اسلامی معیوبیت بد است و در عالم اسباب باید برای شان کمک شود. کسانی که معیوب هستند نهکار دنیایی و نه کار دینی خود را به خوبی می توانند انجام بدهند. در واقع زمانی که یک کودک با دو قطره واکسین پولیو بتوانیم یک کودک را از معیوبیت نجات بدهیم آنچنان است که یک مسلمان سالم سرپا ایستاده است تا هم به مسایل دینی خود رسیدگی کند و هم به مسایل دنیایی خود. در مورد دوم این که جی پی اس در خانه های طالبان نصب میشودو معلومات آنها با نیرو های نظامی شریک میشود تا مورد حمله قرار بگیرند کاملاً غلط است به خاطراین که تا هنوزهیچ نوع گزارشاز سوی گروه طالبان مبنی بر این که درنتیجه نصب جی پی اس توسط واکسیناتوران ، خانه های شان نشانی شده و ازسوی نیرو های امنیتی مورد هدف قرار گرفته اند به نشر نرسیده است . اما طالبان به عنوان یک اقدام پیشگیرانه از انجام آن جلوگیری می نمایند . در واقع این بدین معنی است که طالبان با سرنوشت هزاران کودک این کشور میخواهند بازی نمایند، آن هم فقط برای حفظ جان های خود ، در حالی که خانه های تمامی طالبان که در روستا ها زندگی میکنند به نیرو های کشفی معلوم است . در حال حاضر افغانستان ، پاکستان و نایجریا سه کشور در دنیا اند که نشانه پولیو در آن باقی است. در حالی که توقع میرود که طالبان مانع اجرای کمپاین پولیو نشوند و همچنان باعث آزار و اذیت کارمندان آن نگردند و بگذارند تا مردم از سهولت های که وجود دارد استفاده ببرند.

Comments
Loading...