غلمشرکرزی بازهم توطیه کرد/ عبدالرووف لیوال

0 118

فغان مردم تحت خط فقر

غلمشرکرزی بازهم توطیه کرد

حضرت علی کرمه اللهُ وجههُ میفرماید :[الفقرُکفرٌ] ترجمه (فقرکفراست).

مردم مظلوم ما که شصت وپنج فیصد تحت خط فقرقراردارند، درین روزهاازبابت عملکردهای واپسین غلمشر ،اُمُ الفساد کرزی وباندمافیایی تحت چتراو به فغان آمده اند.

یګانه علتی که مذاکرات صلح هم به نتیجه نمیرسد ، خود اندازی این باند مافیایی چون مګس درهر دوغ وعدم صداقت امریکا درپروسه ی صلح میباشد .

 به ملت ستمدیده وجامعه ی جهانی معلوم است که با آغاز حکومت موقت ، عبوری ودو دوره ی به اصطلاح انتخاباتی وی ، مطابق احصاییه (سیګار)ودفاتردونرها سه برابر پول پلان مارشال سیل آسا به افغانستان سرازیرشد که برسرهرفرد بالغ افغان حد متوسط هشت لک دالر میرسید ، ولی این پول ازجانب باند مافیایی (غلمشر) درتبانی بااشخاص مقتدر تنظیمی وقومندانان شان حیف ومیل شد ودوباره بطرف بانکهای خارج رفت مثال خوب آن دزدی کابل بانک میباشد که برادر (غلمشر) ومارشال فهیم درین سرقت عظیم دست داشتند .

هفته ی قبل نشریه (دیمیل ) انګلیسی زبان ،کرزی را امپراتورثروتمند دوبی اعلام داشت که سرمایه ی وی میلیاردها دالرنشان داده شده ، رهبران به اصطلاح جهادی وقومندانان لُمپن مربوط شان هرکدام مالک میلیونها دالرباد آورده می باشند. چپاول اینها بلاخره موجب شد که مردم ما تحت خط فقر قراربګیرند ،باوجود آن همین اکنون هم این باند مافیایی وقارون های تنظیمی ،مذاکرات صلح را سبوتاژ وازسر مردم بیچاره ی ما دست بردار نمیباشند ، حق وناحق درتبانی با حلقه های خوش باور وفریب خورده ی دولتی درلست مذاکره کنندګان صلح خودرا جا میزنند ، ازین بابت تبرجانب مقابل (طلبا) هم دسته پیدا نموده وبا صدور اعلامیه ها که توجیه به مشروعیت میشوند ، این هیت ها راذلیل وبی حیثیت میسازند مثال خوب آن ترکیب لست اخیر ۲۵۰ نفری بود .

به اینترتیب طالبان اوتوریته ی بیشتر دیپلوماتیک وسیاسی را تصاحب میدارند روزتاروز حثیت ومشروعیت جهانی آنها بلند میرود. کرزی خیل سبوتاژ مذاکرات صلح به مفاد طالبان را به خاطری انجام میدهند تا باشد به آنها چاپلوسی نموده ودارایی که از درک فساد بدست آورده اند آنرا بیمه وخویشهارا به تملق نزد طالبان سفید ساخته وبی ګناه جلوه دهند. مردم بیچاره ی ما مصرانه از ملل متحد ونهاد ها ی حقوق بشر میخواهند تا درتشکیل یک هیت بی طرف از مسلمانان متدین که مفکوره ی منحط اخوانیزم رانداشته وجوانان راشد نوظهوروخبره کمک نموده تا آنها مذاکرات صلح رابا طالبان بیش برند.

Comments
Loading...