شراب و دیسکوتیک حلال /عبدالرووف لیوال

0 62

یکی ازرهبران میانه ر وو واقعیت گوی مجاهدین، مرحوم مولوی خالص درمصاحبه ی با خبرنگارگفته بودکه (ماافغانستان را آزادساختیم ولی از نزد ما کمی زیاد آزاد شد) یعنی آزادی بافساد وافراط ، مسلمان آزاد نمیشود ، اگرآزاد شد، چون عربستان سعودی کشادمیگردد ، هفته ی گذشته دریکی ازشهرهای عربستان سعودی نزدیک مکه ی شریف ، دیسکوتیکی (نایت کلپ) افتتاح شد که آنرا دیسکوتیک حلال می نامند یعنی رقص حلال ، مشروب حلال وقرابت حلال دختربا پسربادانس وموسیقی حلال که هرکدامش راذیلاٌ توضیح خواهیم داد:

الف : رقص حلال :- رقصی دراول باشمشیرونواختن دف که یکی از آلات موسیقی عنعنوی اعراب میباشد ولی بعد از گرم و مست شدن ، شمشیررا رهانموده بانواختن جازوکیبورد، پسرجوان ازشانه وکمر دخترجوان گرفته ، آهسته ، آهسته باخرام عربی به (تیویس ،تیویس ) میپردازند.

ب : مشروب حلال :- مایع زردرنگی که آنراشیر شترنامیده اند ولی مشروبی است که تفریباٌ8فیصد الکول و ده فیصد آب بنگ داردوتقریباٌلذتش مشابه به شامپاین پاریس است .(کیف دارد ولی نیشه ندارد) اما کسانیکه باخوردن لیمو نیشه میشوند – آنهارانیشه وخمارشانرامیشکند.

ج : قرابت حلال دخترباپسر:- یعنی هنگام ورود به دیسکوتیک باید هردو(دختروپسر)سرتفیکیت قبلی مزج شدن راداشته باشند وآنگاه میتوانندبه دیسکوتیک داخل شوند ، علاقه مندان افغان می توانند بااستفاده ازتعطیلی های تابستانی پارلمان عازم آن دیار شده وحظ ببرند .

Comments
Loading...