سید مخدوم رهین و انتخابات شورا- قسمت نهم

0 24

محمد یونس

امریکا

5/9/2019

سازمان جاسوسی ایران (وِواک) بسیار سعی نمود که سید مخدوم رهین جاسوس وفادار خود را به شورا بفرستد تا در آنجا خدمت ضد میهنی خود را به نفع ایران انجام دهد. بعد از ازینکه اشرف غنی رئیس جمهور تعیین گردید، سید مخدوم رهین بیکار شد. رهین چندین بار کوشش کرد که غنی را ببیند و از وی تقاضای کار نماید، ولی غنی وقعی به رهین قایل نشد. ازین جهت، سید مخدوم رهین عقده زیادی نسبت به غنی پیدا کرده است.

نبود سید مخدوم رهین در کدر دولت دست نشانده کابل برای ایران یک شکست جبران ناپذیر شمرده میشود. ایران سال ها بر رهین سرمایه گذاری نموده تا به افغانستان خیانت نموده و منافع ایران را به درجه اول در افغانستان تأمین نماید و همیش در خدمت سازمان جاسوسی ایران باشد. بنابران، ایران خواست که سید مخدوم رهین را به شورا بفرستند تا از طریق تریبیون شورا خدمت غیر شرافتمندانه خود را به ایران هدیه نماید. قبل از آن، رهین خود را در یک سازمان بی حیثیت به نام خدمتگذاران کابل داخل نمود. این سازمان توسط شخصی به نام امین فرهنگ و رفقایش تاسیس شده بود که می خواستند نام و نشانی دروغین برای خود کسب کنند. بعد از چند سالی، امین فرهنگ ازین تشکیل کنار رفت و عوضش خاین معروف یعنی سید مخدوم رهین به جایش نشست. فکر میشود که این تشکیل برای رهین پول و تنگه نمیداد، صرف یک نام بود که از سر زبان ها دور نباشد تا بتواند دوباره در دولت جائی پیدا کند.  سازمان جاسوسی ایران به بیکار شدن و  غیر فعال شدن سید مخدوم رهین  قانع شد و او را تشویق کرد که خود را در انتخابات شورا از کابل کاندید نماید.

همان بود که سید مخدوم رهین بخت نامیمون  خود را سال گذشته در انتخابات شورا آزمود و خود را از کابل کاندید نمود. پول زیادی ایران در اختیارش گذاشت. در نتیجه، کمتر از 200 رای بدست آورد که بزرگترین خجالت و سرافگندگی برای سید مخدوم رهین و بالاخص ایران بود که با تمام حمایت پولی اش نتوانست رهین را کمک نماید. شهرت شخصی رهین  هم نقش خود را بازی کرد.  ناکامی وی در انتخابات، درجه نفرت مردم را از سید مخدوم رهین و ایران نشان میدهد. حتا شورای نظاری هم به رهین رای ندادند که دلیلش هم بی کرکتز بودن او را ذکر کردند.

شاید سازمان جاسوسی ایران درک کرده باشد که سید مخدوم رهین بیش ازین به درد شان نمیخورد. مردم همه از رهین نفرت دارند و به او تُف لعنت می فرستند. چیزیکه سید مخدوم رهین را نسبت به دیگران برازنده میسازد، بی حیائی و ری نزدن اوست. به جاسوسی به ایران افتخار میکند و آرزوی تجزیۀ افغانستان را دارد.

Comments
Loading...