دوستان زیادی پرسیده اند که مارشال کیست و چه سمتی را احتوا می‌کند؟ 

ملک ستیز

0 132

دوستان زیادی پرسیده اند که مارشال کیست و چه سمتی را احتوا می‌ کند؟ 

.من به این پرسش بدون هیچ دلیل سیاسی پاسخ می‌دهم. امیدوار هستم تا از این پاسخ سوء تعبیر و استفاده‌ی سیاسی صورت نگیرد
مارشال کسی‌است که فاتح جنگ سرنوشت‌ساز برای یک سرزمین باشد. پیروزی در جنگ سرنوشت‌ساز به معنای رهایی یک کشور از یوغ اشغال، محاصره و استعمار است. مارشال باید ظرفیت و هنر جنگیدن را با عالی‌ترین مورال رزمی داشته باشد. او باید استراتژیست جنگ باشد و پیروزی را به ارمغان آورد. مارشال یعنی فکرساز، فرمانده و مبارز واقعی یک جهش ملی جنگی که سبب رهایی یک سرزمین از تجاوز باشد.
بهترین نمونه‌ی یک مارشال واقعی مارشال ژوکوف است. او مبارز جوان در جنگ اول جهانی، فرمانده جنگ روسیه و جاپان، یکی از فرماندهان و فاتحان جنگ دوم جهانی و قهرمان مرکزی در برابر ارتش فاشیزم است. سربازان ژوکوف پرچم رهایی جهان از فاشیزم را بر قصر هیتلر در برلین برافراشتند و جنگ جهانی دوم را خاتمه بخشیدند.
مارشال امتیاز سیاسی نیست. مارشال امتیاز مشروع ملی است که ملت‌ها از طریق دولت‌ها به قهرمانان خود اهدا می‌کنند. از این‌رو سمت مارشالی ارزش شامخ معنوی دارد. مارشال فاتح نوامیس و افتخارات ملی است و اکثریت دولت‌ها دارندگان این منصب را افتخارات ملی می‌پندارند.

Comments
Loading...