خطابهٔ غازی امان الله خان علیه قومپرستی و فرقه گرایی

0 142

داکتر عبدالرحمن زمانی

خطابهٔ غازی امان الله خان علیه قومپرستی و فرقه گرایی

از لابلای نشرات جريدهٔ امان افغان

بمناسبت صدمين سالگرد استرداد استقلال افغانستان

« کســانیکه ســابق ازین در بین تــان قومیت و غیــره امتیازات را تولید و طرح افگنده اند، مقصد شــان فقــط پیــش بردن مقاصد شــخصیه آنها بوده تنها به همین اســما قومیت میان مردم عناد و نفاق و همچشــمی را پیدا کرده، بدین وسیله منافع خودها را پیش میبردند. خودم این مسلک و نیت را با لذات بد دیده، برخلاف مقررات اسـلامیه میپندارم و نمیخواهم که مزید برین ازین پره و جنبه داری ضرری باتفاق و عالم اسلام  و ترقیات افغانستان بهمرسد!…

دشمنان ما خوبتر دانسته اند که همه تن درین مسائل میکوشند و بنام قومی و دیگر مسائل وطنی تخم منحوس شقاق و نفاق را در بین ما ریخته ما را بمیان خود ما انداخته خود شان در بلندی نشسته تماشای خونریزی و استخوانشکنی و قصابی ما را میکنند.

فکر کنید که در سرتاسر سرحدات ما این بازار مخالفت ُ و کشــت و خون بچه واسطه گرم اســت؟ و چند دانه کارتوس دیگرها در آن تلف شده است؟ بدون اینکه ثروت مال و نفوس همان سرحدیهای بیچاره را از دست خود شان بر وجود خودشان صرف میکنند.

باز به شما من گویم که این خیالات جاهلانه را کاملا از دماغهای تان کشیده تا بتوانید مراتب مؤدت و اخوت را بین خویش مســتحکم کنید و کســانی را که برای عزت و ترقیات تان میکوشــند و شب و روز در خدمت تان سرگرم میباشــد بنظر احترام و تقدیر بنگرید.

میباید که شما ازین یک مسئله خرابی و اضرار قومیت و پره و جنبه داری را حس میکردید، که بمجردیکه دشمنهای شــرف اســلامیت تان بر خاک مملکت تان دســت یافته بود علی الفور در پی تفریق شــیعه و سنی و درانی و غلجایی افتاده ازین پره و جنبه داری برای خود معلومات حاصل کرد و فقط از همین فرقه بندی و قومیت پســندی ما هر فایده را که گرفته توانســتند، گرفتند. افسوس داریم که شیعه و سنی هردو مسلمان، هــردو کلمه گوی و هردو اهل قبله میباشــند پس چه چیز این دو فرقه معظمه اسـلامیه را به اندازه از همدیگر دور کرده که همواره مناقشــه شــان بمجادله میانجامــد! ای کاش! اگر شــما عقل دوربین میداشــتید و علت این تیرگی را که دســت زمانه در بین ســنی و شیعه افگنده است بچشــم حقیقت میدیدید و میســنجیدید که از این مخالفت آیا اسلام منفعت گرفته است و یا خسارات کشیده و دشــمنان ما ازین خصومت درمیانی ما چقدر عظمت یافته اند! آه! ما را بدســت خود ما از ما جدا کرده اند تکه تکه نموده اند، پارچه پارچه ساخته اند و تمام قوای ما را میان خود ما تحلیل رسانیده اند»

)درین جا ذات شــاهانه بگریه افتادند ســامعین را نیز رقت فوق العاده دست داد.)

پايان

منبع :

«امان افغان»، سال ششم، شماره ۳۷ ،۸ قوس ۱۳۰۴ش (خطبه غازی امان الله  خان در خرقه مبارک قندهار به روز جمعه، ۷ عقرب ۱۳۰۴)

Comments
Loading...