تلاشهاى قابل درک تيم ثبات و همګرايى!

دوکتور صلاح الدين سعيدى

0 72

تيم نا متجانس بى برنامهء اعمار، بى ثبات و بى همګرايي در انتخابات رياست جمهورى متشکل از متخلفين و قانون شکنان، ناراضان و تجربه هاى تفاله شده، بدون بنياد و ريشهء قانون و بدون قانونيت، آموخته خوران مسلط شده بر اساس معامله و جزيه ګير، ضايع کننده هاى فرصتهاى شګوفايى غير قابل تکرار زمان حاکميت جناب حامد کرزى، خبره هاى بى خبر و بيسواد، مدعيان اقتصاد دانى بى خبر از قوانين اقتصادى قرن بيست ويکم، تاجر خون، باروت ، قوم و سمت، اجيران پاکستان، ايران و روس، با زندګى پر مصرف و خانمهاى متعدد رسمى و غير رسمى در داخل و خارج همه و همه در تيم ثبات و همګرايى جمع شده و دارند که با اعلان نتايج انتخابات رياست جمهورى 98 افغانستان توسط خانم شجاع و رسالتمند يعنى خانم نورستانى، اين همه فرصتهاى سوء استفاده را از دست ميدهند و دارند اين فرصتهاى سوار بودن بر شانهء ملت وکسب لقمهء کيک از لجنزار را از دست ميدهند.

تلاشهاى مذبوحانه و بى شرمانهء شان قابل درک اند. بلى عوايد مفت، مقام هاى ميراثى مفت، زندګى مجلل از حساب ملت، دالر و ايورو به خريطه و بى حساب از استخبارات خارجى و و … را در مقابل کسى و تيم ازدست ميدهند که رهبر تيم خود از طريق مشروع ميليونر است، استاد، پروفيسور جهانى و داراى تجربه و ګذشتهء عالى، خدمت و صداقت، با اعتبار جهانى است و براى آب، برق، چوب، معدن، جلغوزه، سرک و انسان کشور و منطقه برنامهء خير و رفاه دارد و توانايى هاى رابطه و اعتبار عالمى را نيز دارد.

نشست اخير مونيخ آلمان و موفقيت هاى داکتر اشرف غنى و تيم کارى اش براى ملت افغان مسرت و در عالم اسباب مرجع اميد ګرديده و است.

برعکس در تيم+ 39 فيصدى، چنين قوت، کفايت، تعهد و درايت نه تنها که نيست، بلکى عملاً در مواضع طالب، پاکستان و ايران قرار ګرفته و به قدرت رسيدن ممکن شان در افغانستان به جز افغانستان براندازى، نفيه افغان افغانستان و ترس خطر جدى به موجوديت افغانستان و استقرار منطقه دارند. به يقين برنده شدن تيم بى ثبات جناب داکتر عبدالله ع.به از دست دادن همکارى جهانى را براى افغانستان قطعى ميساخت.

انتخاب با شهامت ملت افغان و برنده شدن تيم دولت ساز موجب مسرت ماست و آنرا به نفع منافع ملى کشور و مردم ميدانيم. ميدانيم اين آغاز است و کار در پيش رو است.
تيم دولت ساز بايد تعهدات سپرده شده را در عمل اجراء کند و از تعهد و حرف بايد به عمل رفت و اين وجود موانع داخلى و خارجى مشکلات خود را خواهد داشت، اما بايد مصمم عمل کرد و درين راستا با احتياط تمام، خوشبينم.

بر شماست بلى بر ملت افغان که ناظر نبايد بود و به من چه؟ نه بايد ګفت. با موضع صريح، روشن و رساء به نفع ملت افغان، در توافق به ايمان و وجدان آګاه خويش بايد تصميم ګرفت و اګر تصميم داشتيم با قوت بيشتر در حد توان کار کرد. همينکه موضع حق را نشر و پخش کنيم هم جز کار است.

داکتر اشرف غنى بازوى خود و متحد خود عبدالرشيد دوستم و ملا تره خيل و تورن و خورد ضابط بند و برق در خدمت ايران و غاصب زمينهاى دولتى و متخلف اعاشهء سرباز وطن …را به خاطر جور نه آمدن بر سرتقسيم غنايم از دست نداده. مشکل داکتر اشرف غنى برخورد قانونى و حاکميت قانون و در خدمت مردم قرار ګرفتن و در مقابل تجاوز و تخطى قرار ګرفتن است.

درک اين حقايق و ديدن آن ضرورت به ماسترى و دوکتورا ندارد. ضمير و وجدان سليم ميخواهد!

و ها تهديد هاى تيم ثبات و همګرايى سبب نفرين ملت و تجريد بيشتر دزدان سرګردنه خواهد شد و تراژيدى ملت افغان را به نحوى طولانى ميکند. اما به ياد داشته باشند که ديګر وقت جزيه ګيري و سالهاى جزيه دادن جناب حامد کرزى ګذشت و دارد که افغانستان به پاى خود استاده ميشود.

باوجود اينکه تلاشهاى مذبوحانهء تيم بى ثبات و بى همګرايى تاحدى قابل فهم اند، اما ناروا و خلاف قانون و خلاف تمام نورمهاى اخلاقى و خلاف منافع ملت افغان اظهارات و مواضع دارند و اين بيشتر از همه به ضرر خود شان است. اين تهديدها و مواضع ايجاد و اعلان حکومت متوازى و امثال آن چيزى به جز رسوايى و تجريد بيشتر شان از ملت به دست شان نه خواهدآمد!

افغانستان و مردم آن ديګر در محدوديت هاى ديروز نيستند، هر يک شان مستقل و بافهم با مسايل برخورد و موضع خواهند داشت و به حرکات و تهديدات تيم بى ثبات، نه خواهند ګفت و نه ګفته اند!

و ما علينا الى البلاغ

Comments
Loading...