بی اعتنایی طالبان و حمله به غزنی نا بخشودنی است

شمس حقجو

0 38

طالبان به مدنيت، تمدن و فرهنگ اسلامي آشکارا دشمني دارند زیرا این ریشه در سرشت شان دارد و دليل آن را مي‌توان در دشمني گروه طالبان با شهرها و ميراث‌هاي تاريخي و همچنان فرهنگ و تمدن اسلامي و نهایت جبونی آنان در اطاعت از اوامر پاکستانی ها دانست.

این نخستین بار نیست که طالبان دست به این جنین جنایات میزنند بلکه پیش از این نیز در نخستین روزهای حضورشان در افغانستان قامت مجسمه های بودا را به گلوه و خمپاره بسته و لکه ننگ بزرگ به دامن مدنیت زدند.

علاوه بر آن در زمان مغاره نشینی این گروه یعنی طي سال‌هاي اخير طالبان چندین بار با موتر بمب قسمت‌هاي از شهر غزني را نیز با خاك يك سان كردند.

دو سال قبل طالبان براي مدت كوتاهي با مداخله تروريستان خارجي و برخي كشورها قسمت‌هاي از شهر غزني را در كنترول گرفته براي مدتي دست به غارت و چپاول اموال مردم و بی عزت ساختن خانواده های پاکدامن زدند که متأسفانه رسانه ها طوری که می باییست آن را پوشش ندادند.

اكنون با تاسف تروريستان بار ديگر عليه مركز فرهنگي جهان اسلام دست به جنايت زده اند حکومت افغانستان مکلف است تا با تمام توان در راستای زدودن این جانیان کور دل اقدام نماید و اجازه ندهد که همه روزه مردم افغانستان شاهد ویرانی نقاط مختلف خویش از سوی مزدوران استخبارات متخاصم منطقه باشد.

Comments
Loading...