احمد شاه مسعود و قاسم سلیمانی

عبدالله فکور

0 320

امریکا

جنوری 10 2020

چهرۀ کثیف شورای نظاری ها و هوادارانش بار دیگر افشاء شد و هویت غدار و ضد افغانی آنها یک بار دیگر برملا گردید. قاسم سلیمانی “مالک افغانستان” یک تروریست تماماً عیار بود که بر علاوۀ سایر مردم، تعداد زیادی از مردم هزارۀ ما را در سوریه به قتل رسانیده و بقایای آنها به افغانستان فرستاد تا در صورت لزوم به هدایت نظام ناپاک ایران و تحت رهبری یک خاین به نام محمد محقق دست به عملیات خرابکارانه بزند.

خاین احمد شاه مسعود با تروریست قاسم سلیمانی

قاسم سلیمانی در رأس سازمان تروریستی قدس قرار داشت که منافع ملا های متعصب ایران را در بیرون ازین کشور تأمین میکرد و توسعه میداد. در لبنان، یمن، عراق و افغانستان سلیمانی بسیار کشتار نمود و یکی از عاملین عمدۀ تروریزم در شرق میانه بود. در افغانستان در جریان اشغال کشور توسط قوای شوروی مخفیانه به مناطق مرکزی افغانستان می آمد و به سازمان نصر و بعداً حزب وحدت پول و اسلحه میداد. نظام تروریستی ایران به او لقب “مالک افغانستان” را داد، بدین معنی که روزی افغانستان را به ایران ضمیمه خواهد کرد. سید مخدوم رهین سابق وزیر اطلاعات و کلتور هم از زمرۀ کسانی است که برای تخریب و تجزیۀ افغانستان به جدیت کار میکند و از پول سازمان قدس مستفید میشود. چون همه فعالیت های تخریبی و ضد بشری  بیرون مرزی ملا های ایران از طریق سازمان تروریستی قدس صورت میگیرد، ازینرو هر ایرانی پرست مانند سید مخدوم رهین، لطیف پدرام، عزیر آرینفر و ده های دیگر در خدمت  قدس اجرای وظیفه می نمایند.

وقتیکه گروه های جهادی وحشت را در افغانستان برپا کردند، قاسم سلیمانی بدون ترس به درۀ پنجشیر رفت و آمد میکرد و به احمد شاه مسعود مقدار عظیم پول تحویل میداد. در همین وقت جاسوس دیگر ایران به نام چنگیز پهلوان هم یکجا با قاسم سلیمانی نزد احمد شاه مسعود رفت وآمد میکردند تا جنگ داخلی افغانستان را برای مدت مدیدی ادامه دهند. تا قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی، عکس مسعود و سلیمانی از انظار پنهان شده بود. خیانت همیشگی احمد شاه مسعود به افغانستان به هیچ کس پوشیده نیست. افرادی که در خیانت وی به افغانستان شک و تردید نشان میدهند، دو گروه اند: یا اینکه بسیار نادان اند و یا اینکه سر خود را در گِل گور میکنند و پا ها را سربالا نگهمیداند و فکر میکنند که کسی آنها را نمی بیندو نمی شناسد. جای تعجب اینکه بر علاوۀ میهن فروشانی مانند حامد کرزی، عبدالله عبدالله شورای نظاری، اسماعیل خان جمعیتی، هویت سرور دانش معاون اشرف غنی هم برملا شد. این کثافت تا حال خود را در لفافۀ “انسان خوب” پنهان کرده بود. لاکن با گریه و فغان و آه و ناله برای تروریستی مانند  قاسم سلیمانی، روی کثیف وی آشکار شد. ناگفته نباید گذاشت که احمد مسعود پسر خاین اعظم احمد شاه مسعود هم برای قاسم سلیمانی شعر خوانی کرد.

خاینان نمی توانند تا آخر خیانت خود را پنهان نگهدارند. سرانجام روزی میرسد که نیات خبیثانه شان افشاء میشود و نزد خدا و بندگانش شرمسار میگردند.

Comments
Loading...