آیا مُحب چیزی گفت، که نمی بایست، میگفت؟

0 66

-غوث جانباز

آقای حمدالله مُحب منحیث فرد مسوول افغانستان از ادارۀ امریکا پرسید؟
– چه چیزی را در پی پُس پسک های دور و دراز تان با طالبان در قطر از انظار عام پنهان نگه میدارید؟
– چرا و تا به کی (هرگاه ریگی در کفش هایتان نیست) به حکومت قانونی افغانستان که با آن مناسبات همه جانبۀ دپلوماتیک و حتی قراردادهای ستراتیژیک و امنیتی نیز دارید بی اعتنائی نموده و آنرا از آجندای اصلی مذاکرات تان با طالبان باخبر نمی سازید؟ 
– چرا تا اکنون نتوانستید گروه طالبان را معتقد بسازید تا به گفتگوی مستقیم با حکومت رسمی افغانستان حاضر شوند؟ شما نیک میدانید که تعلل در این موضوع نفوذ و اهمیت کاذب گروه طالبان را در داخل کشور، در منطقه و فراتر از آن بالا میبرد، چرا اینکار صورت میگیرد؟
– به همه گان روشن است که در عقب گروه طالبان ادارۀ استخبارات و اردوی مداخله گر پاکستان قرار دارد. با تعقیب پالیسی بزرگ سازی و مهم سازی گروه طالبان شما (ادارۀ امریکا) در حقیقت پاکستان را در قضایای افغانستان مهم تر و مطرح تر می سازید. شما بدین ترتیب به پالیسی (70) سال قبل خود برمیگردید و یک بار دیگر بالای حکومت افغانستان فشار میاورید تا پالیسی های منطقه ئی و بین المللی خود را از عینک های پاکستان ببیند و آنرا در تبانی و مصلحت با اسلام آباد طرح و تدوین نماید.
– بدین ترتیب، آقای حمدالله مُحب، به عنوان یکی از اشخاص مسوول افغانستان نگرانی های جدی خود را در برابر پالیسی پشت پردۀ واشنگتن ابراز داشته و از زلمی خلیلزاد، نمایندۀ خاص وزارت امور خارجۀ امریکا برای پروسۀ صلح در افغانستان تقاضا نمود تا از اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان عدول ننماید و آنچه که به سرنوشت افغانستان ارتباط میگیرد، و در مورد آن با گروه طالبان دردوحه بحث می شود، آنرا با شفافیت تمام و در فضای اعتماد و دوستی با رهبری افغانستان شریک سازد.
سخنان و اظهارات شاغلی مُحب به نظر اینجانب به صورت قطع در مغایرت با اصول مناسبات بین الدول قرار نداشته، بلکه معکوساً دفاع مشروع و برحق از منافع ملی کشورمحسوب میگردد، و در تطابق با اصل شفافیت در روابط دوجانبه نیز قرار دارد.
غوث جانباز، شاگرد حقوق بین الدول

Comments
Loading...