وروستۍ لیکنې

غوره شوې لیکنې

صفحه دری

د ډالر په وړاندې د نورو پیسو ارزښت

USD - US Dollar
AED
USD 0.27
AFN
USD 0.01
ALL
USD 0.01
AMD
USD 0.00

د پیسو د بدلولو نرخ

1 USD = GBP

روغتیا