وروستۍ لیکنې

مضامین دری

1 of 199

غوره شوې لیکنې

د ډالر په وړاندې د نورو پیسو ارزښت

USD - US Dollar
AED
USD 0.27
AFN
USD 0.01
ALL
USD 0.01
AMD
USD 0.00
ANG
USD 0.53

د پیسو د بدلولو نرخ

1 USD = GBP

روغتیا